Valvolat sferike me filetë nga Tiemme janë të përshtatshme për përdorim në shtëpi dhe objekte komerciale.

Këto valvola janë të përshtatshme për cdo lloj të përdorimit, nga ujeslellësi, ngrohja, sistemet sanitare, sistemet pneumatike, vaji dhe cdo lloj fluidi tjeter joabraziv.

Valvolat sferike mund të mondohen në cdo pozicion ku mund të ketë qasje për lëvizjen e dorëzës për hapje dhe mbyllje.

Këto valvola mund të jenë të drejta apo këndore me fileta të jashtme, të brendshme, te kombinuara ose me holander.