Valvolat njëkahore të shtypura mes flanxhave nga prodhuesi TIS janë të përshatashme për cdo lloj të aplikimit të ujërave joabrazivë.