ECO PKTE janë kaldaja me pelet me SET(breneri i peletit, transporteri, rezervari). Kaldajatë ECO PKTE mund të përdoren me dru dhe thëngjill – pa e zhvendosur brenerin (djegësin). ECO PKTE janë kalda industriale për ngrohje të objekteve dhe hapësirave të mëdha. Kapacitet standarde të rezervarit 500 kg dhe 1200 kg – për furnizim adekuat me pelet sipas nevojës.