ECO PKE janë kaldaja me pelet me SET (breneri i peletit, automatika, transporteri, rezervari). Kaldajatë me pelet ECO PKE mund të përdoren edhe me dru dhe thëngjill – pa e zhvendosur brenerin (djegësin). Mundësi lidhje me termostat të dhomës dhe mundësi programimi ditor dhe javor të punës. Tabelë komanduese në gjuhën shqipe dhe kontrollim të temperaturës, djegies, sasisë se ajrit dhe të tjera.